Nasze cele

dzieci z puzlami

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN i realizujemy programy wychowawczo-dydaktyczne. Nasze cele to zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości oraz organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zależy nam na stwarzaniu warunków do wykorzystania tkwiących w dzieciach możliwości intelektualnych – odkrywaniu ich indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz ich wzmacnianiu a także wspieraniu rozwoju w zakresie twórczej aktywności.

Priorytetem jest dla nas zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Co chcemy przekazać?

powieszone ubraniaZależy nam na rozbudzeniu u dzieci wiary we własne możliwości, przygotowaniu ich do wyrażania swoich potrzeb i emocji, rozwijaniu umiejętności do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami. Uczymy podopiecznych widzieć ich mocne strony i budować pozytywny obraz samych siebie, ale także dostrzegać potrzeby innych.

Naszym zadaniem jest również aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.